תנאי שימוש

תנאים כלליים

 

כל הזמנה באתר האינטרנט משמעותה המשפטית תהא כביצוע הזמנת מוצר באמצעות ספקי השירות השונים ובהתאם לתנאי כל הזמנה אצל אותו ספק, לרבות תנאיו בגין תשלומים והוראות הביטול.

הזמנה ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר ו/או שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני שלו או בכל מספר טלפון אחר המוביל אליו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. אם אינך מסכים לתנאי התקנון המפורט בו. חובתו של כל גולש/לקוח לעיין באופן מפורט בתנאים אלו.

 

יודגש, טרם אישורה הסופי של כל הזמנה על ידי ספקי השירות השונים בארץ ו/או בחו"ל, תהווה כל הזמנה כהזמנה על תנאי עד מועד אישורה הסופי ולפיכך לא תחייב את החברה, אלא בגדר בקשה לביצוע הזמנה, ולפיכך אינה מחייבת את החברה עד קבלת אישור ומסירתו למזמין.

מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.  ככל שיחול שינוי  בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין.

כל המידע המופיע באתר בגין פרטי השירותים הינו בהתאם למידע המתקבל מאת הספקים השונים. אחריות החברה למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקי או נותני השירותים המציעים אותם למכירה, ולכך שנמסר למזמין במלואו.

 

כללי -  "בסטורס"  הינה מארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי השירות השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. בטסורס מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. מובהר בזאת, כי בסטורס לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלו, ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם, העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע"י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ"י כל דין. יחד עם זאת, תפעל בסטורס בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק.

 

ביטוח - לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. הפוליסה המוזמנת באמצעות בסטורס, אותה ניתן לרכוש בעת ההזמנה, מכסה דמי ביטול לפני או במהלך הנסיעה במקרים ספציפיים בלבד ובהתאם לתנאים הספציפיים של חברת הביטוח.

הביטוח אינו מכסה את כל המקרים של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאיה,  ניתן לבקש מהסוכן שישלח לך את הפוליסה המלאה או לקרוא באתר האינטרנט של חברת הביטוח על תנאי הפוליסה שנרכשה..  לידיעתך אין הפוליסה שברשותך בעניין זה מאשרת קבלת החזר כלשהוא ע"י בסטורס, לרבות החזר דמי ביטול. במקרה של תביעת החזר, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. לתשומת לבך, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה ומומלץ לעשות זאת ברגע ביצוע ההזמנה ולא להמתין למועד הטיסה. מומלץ בנוסף גם לבטח את הכבודה שברשותך.

מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון ו/או על פי המלצת הסוכן, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואבידה של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה, הדרכון וכו', שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ"י אמנות בין לאומיות והדין הכללי. אנו מייעצים לנוסע לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סוכנות הנסיעות.

* נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית.

דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה -באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, וכן באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני בסטורס אם ברשותו דרכון, שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד, למעט אם לא יידע הסוכן את הלקוח על תנאים אלו במפורש. לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא אם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת כניסה ליעד אליו הם נוסעים.

 

מודגש כי באחריות הלקוח לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מן וסוג שהוא שחלות על הלקוח.

על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.

על בעלי דרכונים אירופאים - הנוסעים לארה"ב - חלה חובה להירשם 72 שעות מראש באתר של רשות ההגירה של ארה"ב. אי קיום הנוהל לא יהווה בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל.

בעלי תעודות מעבר (visa transit) - חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.

בטסורס  ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ.

 

טיסות - טיסות עשויות להיות גם טיסות שכר ו/או טיסות סדירות, פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלולים ופרטי חב' התעופה.

 

האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/עיכוב כבודה הינם עפ"י כל דין, על חברת התעופה ו/או המארגן הטיסות בהתאם לנסיבות. לתשומת לב הלקוח יש לבצע בדיקה בפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב' התעופה/ספקי השירותים.

באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה ולהשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכונך בשינויים, ככל שאלו ימסרו ע"י חב' התעופה.

במקרה של כל בקשה ו/או דרישה מיוחדת של לקוח תועבר הבקשה לספקי השירותים השונים או לחברת התעופה, אולם לא תהיה מחייבת למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תבוצע. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו הייחודים תבוצע בדיקה מול ספקי השירותים השונים או חברת התעופה האם ניתן לקיים בקשה זו ובהתאם תימסר הודעה בגין אותה דרישה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

התייצבות לטיסות - לידיעתך, המקובל על פי דרישות חברות התעופה הינו התייצבות בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס בטיסות בינלאומיות או שעתיים בטיסות בתוך ישראל, וזאת מטעמי ביטחון וסידורי יציאה. לתשומת לבך, זמני בידוק הביטחון והטיסות משתנים מעת לעת ובהתאם לצרכים של מדינת היעד. מומלץ לוודא את שעת הטיסה באתר ההמראות של שדה התעופה.

לפי הוראות חברות התעופה וספקי השירותים השונים, משקל הכבודה המותרת להעלאה למטוס בטיסות בינלאומיות היא 20 ק"ג בתא המטען (כאשר בחברת התעופה טרוול סרוויס המשקל הינו 15 ק"ג) ו-6 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים, ובטיסות בתוך ישראל 10 ק"ג מטען בתא המטען ו-5 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים. למעט, חברות ה- Low Cost אשר תעריפי הכבודה ו/או כל שירות אחר נגבה בהתאם למדיניות החברה. חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן  וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.

שימו לב כי חברות תעופה רבות (לא בהכרח חברות לואוקוסט) מציעות טיסות ללא כבודה (מזודה) או אוכל/שתיה בטיסה. באחריות הנוסע לוודא האם הטיסה כוללת כבודה/אוכל/שתיה.

אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו. אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף עדיין אין הדבר מהווה התחייבות לקבלת הכבודה באותה הטיסה.

במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.

במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.

• נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית.

אשרור טיסת חזור - עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך. עלייך האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור, ולוודא כי יתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה בכל עת שהותך בחו"ל.

באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם או עדכון איות יישא המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי תנאי הספק.

יצוין, כי בטיסות פנים בארה"ב וקנדה, אין מחיר הכרטיס כולל ארוחות או מטען. בגין שירות זה מתבצע התשלום ישירות בחברה בהתאם למדיניותה.

טיסות סדירות - כל שינוי תאריך ו/או מסלול יחויב בדמי שינוי כמפורט בתנאי הכרטיס ו/או בהתאם לתנאי המוביל האווירי או לתנאים של בסטורס. בטיסות סדירות במצב בו לקוח לא מופיע לטיסת ההלוך, חברת התעופה רשאית לא לאפשר ללקוח לטוס בטיסת החזור וזאת גם אם הלקוח הודיע על כך מראש. במצב זה אף רשאית חברת התעופה לא לבצע החזר כלשהו ללקוח בעבור אי ניצול הטיסה שהזמין.

 

*לעיון המזמין ולנוחיותו מצ"ב חוק שירותי תעופה

 

ילדים- על הלקוח ליידע את סוכן הנסיעות המטפל האם המזמין מבקש לכלול ילדים בנסיעתו. ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע על ידי כל ספק שירותים ובעת ביצוע ההזמנה בלבד.

 

בתי מלון –  ביצוע הזמנה לחבילה הכוללת מלון מצריכה קבלת אישור מספק החבילה, שכן יתכנו מקרים שבהם ישנה תפוסה מלאה במלון. אישור מהספק יגיע בדר"כ עד 72 שעות מרגע ביצוע ההזמנה (לא כולל שישי/שבת ערביחג/חג). ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח. דרגות בתי המלון נקבעות באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה. במקרה של בעיה יש לפנות לנציג המקומי ו/או לבסטורס ו/או לבית המלון. הזמנות מיוחדות ומוקדמות ו/או חלוקת חדרים מיוחדים מתבצעת לפי הקיים ותלויה בתפוסת החדרים באותו מועד. כמו כן, כל בקשה שכזו תועבר על ידי בסטורס  לידי הספק ותעשה בגדר בקשה בלבד, קרי בסטורס אינה יכולה להתחייב על כל אחת מהבקשות המגיעות מהלקוח (חדרים סמוכים/צמודים, חדרים עם/ללא עישון, קומה ספיציפית, נוף לכיוון מסוים, עם/בלי מרפסת וכו'). בכל מקרה של בעיה ו/או תלונה תפעל בסטורס להעברה וטיפול בבקשה על פי הנהלים הנהוגים יצויין כי במידה וישנה בעיה כלשהיא בבית המלון על הלקוחות לעדכן בזמן השהות ולא רק לאחר חזרתם בכדי לאפשר לבסטורס להציע פתרון.

הזמנה לחדר במלון המוצע למכירה באתר היא לחדר רגיל הנמצא במלון, לקטגוריה הבסיסית ביותר, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר ובמסמכי הנסיעה, כל חדר מוזמן יהיה מן הסוג האמור בלבד, אף אם יועד לשהיית יותר משני אנשים.

שיבוץ המזמין לחדר במלון מבוצע בפועל לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון, כפי שיקבע בזמן אמת. בסטורס אינה יכולה להתחייב לחדר מסוג מסוים, באגף מסוים, במבנה מסוים או במיקום מסוים. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.

בסטורס אינה יכולה להתחייב על סמיכות החדרים במקרה של הזמנת יותר מחדר אחד באותה הזמנה, אלא בהתאם להחלטת בתי המלון.

בכל מקרה של  בקשה מיוחדת תדאג בסטורס להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהווה זו התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב. כל בקשה מיוחדת הנוגעת לצרכיו המיוחדים של המזמין תיבדק מראש על ידי ספק השירות המוזמן ובהתאם לאישורו תימסר למזמין הודעה על כך מראש, טרם אישורה הסופי.

כניסה לחדרים במלון הינה החל מהשעה 15:00 ויציאה מהם עד השעה 11:00 בצהריים, ללא שזו תלויה במועדי הטיסות. כל בקשה חריגה תהיה כפופה לשיקול דעתו של המלון ותבוצע בגדר בקשה בלבד.

בתי המלון מציעים לעיתים שירותים נוספים כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, הניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש בכל מתקן האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. ובנוסף, יש לבדוק לפני רכישת המלון/חבילה האם המתקנים השונים המוצעים ע"י המלון הם בתשלום.

חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. ישנם מלונות שהמיזוג בהם מופעל רק בעונה או תאריכים ספציפיים.  בסטורס לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.

בסטורס אינה אחראית למקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בניה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה למזמין בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.

כל אספקת שירות אשר אינה כלולה במחיר ההזמנה, לא תהווה התחייבות מצד בסטורס לאספקת השירות ולמחיר שאינו כלול בו. מנין ימי חבילת נופש הוא לפי מספר הלילות בבית המלון הכלול בה, בלי כל קשר לזמן השהיה המלא בחו"ל בפועל, הנקבע בהתאם למועדי הטיסות הכלולות בחבילת הנופש.

 

*מידע חשוב! בשנים האחרונות החלו לגבות מס תיירים בערים רבות באירופה ובעולם בכלל. מס התיירים הינו בין 2-6 יורו/דולר לאדם ליום ומשולם ישירות למלון ע"י הלקוחות בעת הצ'ק אאוט.

 

העברות - חבילת הנופש שהוזמנה הכוללת גם את העברת הנוסעים למלון, הרי שהסעת הנוסעים משדה התעופה מבוצעת באמצעות ספק השירות המוזמן על ידי החברה ומבוצע באמצעות רכב מאסף המפזר את הנוסעים למלונות השונים. החברה אינה אחראית לאופן פיזור הנוסעים בבתי המלון השונים ולזמני הנסיעה.

כאשר חבילת הנופש שרכש הנוסע כוללת בחובה העברה משדה התעופה למלון המוזמן ומהמלון בסיום החופשה לשדה התעופה, יהא המארגן אחראי כלפי הנוסע בעבור אספקת שרות זה. באם לא סופק השרות הנ"ל על ידי המארגן מכל סיבה שהיא, חובה על הנוסע לעדכן מיידית את המפעיל או את בסטורס בכדי לקבל מענה מהיר, במידה ולא קיבל מענה על הנוסע  לקבל אישור מהמלון כי אכן השרות לא סופק בציון שעת העזיבה ולהצטייד בקבלה המאשרת זאת. במידה  ונוסע לא יציג את המסמכים שלעיל יהא המארגן פטור מהחזר ההוצאה.

*לאור הסדרי תנועה או אזורים אליהם לא ניתן להיכנס עם אוטובוסים/רכבים בחלק מערי אירופה יתכן ששירותי ההעברות יורידו את הנוסעים מספר דקות הליכה מהמלון ולא במלון עצמו.

 

השכרת רכב - באחריות השוכר לעדכן את בסטורס אם גילו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על-שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות. את דיני תעבורה של כל מדינה  ניתן לבדוק באינטרנט או במ.מ.ס.י.

 

הפלגות נופש-  בנוסף לכל הוראה אחרת ומבלי לגרוע ממנה, יחולו על הזמנת הפלגות נופש הוראות מיוחדות כמפורט

הזמנה לחדר באוניה היא לחדר מהדירוג הנמוך ביותר הקיים באוניה, אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי ההזמנה. לעיתים קרובות חדרים אלו מיועדים לשהייה של 4 אנשים לפחות, והמחיר המופיע באתר מתייחס לנוסע יחיד בחדר שכזה. מועדי ההפלגה הקובעים הם אלו הנקובים במסמכי העלייה לאוניה, אלא אם כן נמסרה ללקוח הודעה מפורשת מסוכן הנסיעות מטעם החברה או ישירות מספקי השירותים השונים על שינוי מועדי ההפלגה, הגוברת על כל האמור במסמך אחר. על המזמין להתייצב בדלפקי הקבלה להפלגה בנמל המוצא 3 שעות לפני שעת ההפלגה המיועדת. על המזמין להופיע להפלגה כשבידו דרכון ישראלי תקף לששת החודשים שלאחר מועד ההפלגה וכל האשרות הנדרשות לצורך יציאה מישראל וכניסה לארצות היעד.

 

סיורי הבחירה ביבשה המוצעים למפליגים אינם כלולים או קשורים בהפלגה, ומסופקים על ידי נותני שירותי תיירות מקומיים. זמני שהותם של המפליגים ביבשה אינם נמצאים באחריותו של מפעיל ההפלגה, והוא אינו אחראי לנזק שייגרם למפליגים במהלך זמנים אלו. על המזמינים להקפיד לשוב לאוניה בזמן המדויק בו נתבקשו לעשות כן.

 

טיולים מאורגנים - המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו. יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול, בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל. מומלץ שלא לערוך תוכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.

במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן. המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.

הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב, אך בחלקם ישנה הגבלת גילאים, יש לבדוק לפני ההזמנה האם הטיול מתאים לגילאים (בדגש על ילדים מתחת לגיל 5) . המארגנים אינם מתחייבים שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לענין גיל המשתתפים, והם אינם מציבים קריטריונים מוקדמים כלשהם להרשמה לטיול.

מארגני הטיולים השונים אינם מתחייבים ללינה במרכזי הערים, או במקום כלשהו, והדבר כפוף לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.

המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו, והוא שומר לעצמו את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקולים הקשורים בהפעלת הטיול. לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על רשימת המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד. מומלץ למזמין שלא להסתמך על השהות המתוכננת במלון כלשהו לשם פעילות שאינה קשורה בטיול, שכן אלו עלולות להשתנות בכל עת.

במקרה של בקשה מיוחדת ימולאו הכללים כאמור לעיל בגין כל בקשה נוספת ו/או בכל בקשה חיונית ו/או לצרכים אישים ועל פי הודעה מראש.

כל הוראה אחרת כאמור לעיל המצוינות בתנאים הכללים לעיל יחולו בשינויים המתבקשים כאמור ביחס לטיול מאורגן לרבות תנאי הביטול והשינויים אשר יחולו על כל הזמנה.

על כל נוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

בטיולים מאורגנים למדינות הדורשות ויזה/אשרה חייב הלקוח לדאוג לאישור כניסה למדינת היעד באופן עצמאי ומול השגרירות הרלוונטית.

חיובים וביטולים -  מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בכל מוצר ו/או שירות בהתאם לתנאי הספק.

חיוב כרטיס האשראי של המזמין במטבע חוץ יעשה לפי ערכו בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות של בנק ישראל במועד החיוב. בכל בקשה לשינוי החיוב (סכום או שינוי תשלומים) ישלם הלקוח 3% מהסכום שחויב בכדי לקבל זיכוי (קרי יזוכה ב 97% מהסום) וישלם מחדש את הסכום המלא לפי דרישותיו החדשות.

במקרים בהם דורש הלקוח לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, בסטורס תחייב את הלקוח בדמי הסליקה והזיכוי (כ-3% מסכום העסקה) בנוסף לדמי הביטול הקבועים בחוק.

מובהר במפורש כי חובת המזמין לשלם בעבור ההזמנה בלתי תלויה בדבר, לרבות אישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי של המזמין בכלל או באופן התשלום המבוקש, והיכולת לחייב את כרטיס האשראי בכלל או באופן המבוקש אינה תנאי להתקיימות ההתקשרות בין המזמין לבין בסטורס מכוח ההזמנה.

מחירי השירותים המוצעים באתר ומספר המקומות הפנויים בהם נלקחים ישירות בזמן אמת מהספקים השונים, ומשתנים תכופות. מחיר ההזמנה הקובע הוא המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים.

לידיעתכם -  זיכויים יינתנו לפי שער המט"ח ביום התשלום המקורי.

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים של בסטורס ו/או הספקים השונים, המשתנים בהתאם לכל מוצר.

ביטול ושינויים- כל הרוכש שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם לפרק ג' להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן:"החוק"), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית לסוכן הנסיעות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים - שאינם ימי מנוחה - ממועד ביצוע העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, ספקי תיירות אחרים ובסטורס.

דין שינוי כדין ביטול –מחובת הלקוח להתעדכן בתנאי ספק השירות לביטולים או שינויים

לנוחיות המזמין- מצ"ב העתק נוסח חוק הגנת הצרכן – ובכל מקרה של טעות הוא המחייב  נוסחו המלא של החוק

כל בקשה לביטול הזמנה מחויבת בדרישת כתב עפ"י הדין ובנוסף מחובת המזמין לוודא כי התקבלה אצל סוכן המטפל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור:

במידה ולא תהא ללקוח זכות ביטול על פי הדין, יחויב הוא בשיעור דמי הביטול על פי תנאי הספק. במידה ולא קיימים תנאי ביטול או שלא הועברו ללקוח במייל תנאים מפורטים,  כל ביטול שאינו עונה לחוק הגנת הצרכן, קרי נמצא בתקופה שבין 14 יום מיום ההזמנה ולמעלה מ 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד הטיסה, יהיו דמי הביטול מלאים מיד לאחר 14 יום מיום ביצוע ההזמנה. כל הזמנת טיסה ובית מלון מבסטורס תחוייב בדמי ביטול של 100% בכל דרישת ביטול שאינה עומדת בחוק הגנת הצרכן.

ביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כלשהו, למעט מסי נמל והיטלי בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה ורק באם אלו הוחזרו לבסטורס מהספקים השונים.

כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1971.

כל שינוי דינו כביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים, לאחר אישור הזמנה וביצועה כל שינוי מחויב בתשלום.

דמי הביטול בחבילות צ'רטר נקבעים על ידי הספקים השונים וחובה על כל לקוח להתעניין בשיעורם.

בסטורס מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור בדייקנות למזמין כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה, אם אלו יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש, לרבות בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או לחברת השכרת הרכב או כל שרות אחר.

בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה יש לפנות לסוכן הנסיעות המטפל ו/או בהקדם, במישרין או בעקיפין, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי השובר שבידייך. לצד האמור לעיל, אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל מקרה שתוגש תביעה נגד בסטורס ו/או מי מטעמה וגם/או יחד צדדים שלישי, תהא לבתי המשפט ואך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו, באזורו מצוי הסניף המרכזי של החברה.

בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל אווירי ו/או להשכרת רכב מועברות על ידי חברתנו לספק הרלוונטי. בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים.

ספורט והופעות - שימו לב כי בחבילות הכוללות כרטיסים להופעות, משחקי ספורט, פסטיבלים וכרטיסי כניסה לאתרים ולאטרקציות בחו"ל – דמי הביטול עבור הכרטיסים יהיו בסך 100 יורו מרגע ביצוע ההזמנה. במידה וההופעה/משחק ספורט/כל אטרקציה אחרת שנמכרה ע"י בסטורס בשילוב של חבילת נופש תבוטל ע"י מארגניה מכל סיבה שהיא, הלקוח לא יוכל לקבל החזר עבור החבילה המלאה שנרכשה ויאלץ לנצל את הנופש ללא האטרקציה ששולבה בחבילה.

לתשומת לבכם, החתימה על טופס זה מהווה אישור כי אני/ו מאשר/ים בחתימתי, כי קראתי  את האמור לעיל, הבנתי את תוכנו ואני מסכים לתנאי המסמך. בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ד-2003, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות

אני מאשר בחתימתי כי הובאו לידיעתי כל התנאים הנ"ל, הבנתי אותם על בוריים וקיבלתי על עצמי את כולם מרצוני.

בסטורס ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידע על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלהם.

התיישנות - בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 מוסכם על המזמין כי לא יהיה זכאי להגיש כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל תביעה שהיא בקשר עם הזמנת השירותים שהוזמנו הימנה לאחר חלוף שנתיים ממועד ההזמנה.

מובהר כי אין באמור לעיל לפגוע בכל הוראה שבדין ו/או הוראות חוק ובפרט בחוק הגנת הצרכן.כמו כן, מומלץ לעיין בתקנון האתר.